Skip to main content

Bob wythnos ar ôl ein sesiwn dangos a dweud, rydym wedi bod yn ysgrifennu crynodeb o waith yr wythnos fel nodiadau wythnosol. Maen nhw’n grynodeb cyflym, anffurfiol o’r pethau rydyn ni wedi’u cwblhau, pethau rydyn ni wedi’u dysgu a chysylltiadau diddorol â gwaith pobl eraill rydyn ni wedi dod o hyd iddyn nhw ar hyd y ffordd.

Felly beth rydyn ni wedi’i ddysgu am nodiadau wythnosol?

Defnyddio gwaith yr wythnos fel deunydd crai 

I’w creu, rydyn ni’n defnyddio’r bwrdd Miro o sesiwn dangos a dweud yr wythnos honno fel man cychwyn (bob wythnos, rydyn ni wedi defnyddio Miro i roi rhywfaint o strwythur i’r sesiynau dangos a dweud o bell).

Rydyn ni hefyd yn edrych drwy ein sianel Microsoft Teams a Trello am gysylltiadau a sylwadau a rannwyd gan bobl. Hefyd rydyn ni’n cymryd sgrinluniau ac yn gwneud ‘gifs’ o unrhyw brototeipiau rydyn ni wedi’u gwneud.

Unwaith y bydd y nodiadau wythnosol yn barod, rydyn ni’n eu cyhoeddi gan ddefnyddio gyda chwpl o ategion ac arddull diofyn Tudalennau GitHub.

Mae’r tîm cyfathrebu yn gwneud gwiriad synnwyr cyflym cyn i ni gysylltu â nhw ac anfon copi trwy e-bost at danysgrifwyr.

Adlewyrchu sut rydyn ni’n gweithio

Yn debyg iawn i’n sesiynau dangos a dweud, rydyn ni wedi cadw’r nodiadau mor glir ac mor syml â phosibl. Rhannu cynnydd yn agored ac yn onest bob wythnos mewn ffordd anffurfiol, yn debyg iawn i sut rydyn ni’n siarad. Mae cyfathrebu fel hyn wedi bod yn brawf mawr o’n hymrwymiad i weithio’n agored ar gyflymder.

Mae’n ffordd newydd o weithio i rai ohonom, felly penderfynwyd gosod rhai ‘rheolau tŷ’ ar gyfer ein digwyddiadau dangos a dweud, megis dangos rhywbeth er mwyn egluro lle bynnag y bo modd, fel defnyddio ymchwil, cipluniau neu ddata. Penderfynwyd bod gosod y rhain yn bwysig – er mwyn sicrhau bod pawb yn teimlo eu bod yn gallu cyfrannu mewn man diogel. Mae hyn wedi bod yn bwysig i’r prosiect cyfan.

Mae cafeatau a chyd-destun yn bwysig 

Mae pob nodyn wythnosol yn cynnwys crynodeb o nodau’r prosiect. Gobeithio bod hynny’n rhoi cyd-destun i bobl os ydynt yn dod ar eu traws am y tro cyntaf, ond maent hefyd yn nodiadau atgoffa defnyddiol wrth ysgrifennu’r nodiadau. 

Rydyn ni wedi gwneud llawer o brototeipio damcaniaethol ar y prosiect hwn. Mae’n ffordd wych o gael cyd-ddealltwriaeth a chyfleu syniadau. Pan fydd gennym y rheini mewn nodiadau wythnosol, rydyn ni wedi ychwanegu dyfrnod at y delweddau sy’n dweud ‘prototeip damcaniaethol’ fel nad ydynt yn cael eu tynnu allan o’u cyd-destun neu’n gwneud i bobl feddwl ei fod yn cynrychioli dewis neu gyfeiriad polisi penodol.

Rydyn ni hefyd yn cynnwys pwyntiau bwled er mwyn gosod ein ffocws (ac i ennyn diddordeb) cyn gwaith yr wythnos nesaf.

Archif ar gyfer y tîm, cyflwyniad i randdeiliaid 

Mae’r nodiadau wythnosol wedi bod yn werthfawr wrth i’n ffocws newid, ac wrth i bobl newydd ymuno â’r tîm.

Hefyd, pan fyddwn wedi cyfarfod â rhanddeiliaid newydd, rydyn ni’n eu rhannu fel ffordd o esbonio’r gwaith. Yna gallant hefyd rannu gyda’u cydweithwyr neu rwydweithiau a allai hefyd fod â diddordeb yn y prosiect a thanysgrifio i nodiadau wythnosol y dyfodol.

Dyma restr o’r holl nodiadau wythnosol o’r prawf o gysyniad hyd yn hyn.

Nodiadau wythnosol

Bob wythnos rydym yn rhannu diweddariad byr ar yr hyn rydym yn ei ddysgu, ynghyd â dolenni i bethau sydd, yn ein barn ni, yn ddiddorol neu'n berthnasol.

Blog

Prototeip

Fe wnaethom adeiladu nifer o brototeipiau i brofi ein rhagdybiaethau, gallu platfform a syniadau.

Darllenwch am y prototeipiau a adeiladwyd gennym