Skip to main content

Fe wyddwn ni y gallai, yn y dyfodol, fod angen i ACC gefnogi trethi tir ac eiddo sy’n amrywio’n ddaearyddol, fel y newidiadau i’r Dreth Trafodiadau Tir (TTT) sy’n cael eu hymgynghori arnynt ar hyn o bryd. Rydym hefyd am allu dylunio gwasanaethau sy’n lleihau’r baich gweinyddol ar y cyhoedd a busnesau. Mae hynny’n golygu bod angen i ni allu adnabod tir ac eiddo’n ddibynadwy ar lefel fwy manwl nag yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd.

Nod y prawf o gysyniad data tir ac eiddo yw astudio’r ddau fater yma: sut y gallai platfform data gefnogi gwasanaethau yn y dyfodol a’r mathau o wasanaethau a allai fod yn bosibl yn y dyfodol. Ond beth yw llwyfan data?

Mae llwyfannau’n cefnogi nifer o wasanaethau

Yn fyr, mae llwyfannau’n creu gwerth drwy ei gwneud yn gyflymach ac yn symlach i ddylunio gwell gwasanaethau a chyflawni bwriad polisi. Mae llwyfannau hefyd yn cefnogi nifer o wasanaethau.

Er bod gwasanaethau’n caniatáu i breswylwyr a’u cynrychiolwyr sicrhau rhyw fath o ganlyniad (cyfrifo a thalu bil treth, cofrestru eiddo fel llety gwyliau, neu weld hanes treth eiddo), mae llwyfannau’n amlygu rheolau a data llywodraeth mewn ffordd safonol, y gellir ei darllen gan beiriant, sy’n gwneud creu gwasanaethau’n gyflymach ac yn haws.

Stack diagram showing services built on top of a rules platform and a data platform. Mae gwasanaethau sy'n wynebu'r cyhoedd yn caniatáu i breswylwyr neu eu cynrychiolwyr sicrhau canlyniad a ddymunir. Mae Rhyngwynebau Rhaglennu Cymwysiadau (APIs) agored yn amlygu rhesymeg fusnes llywodraethu. Defnyddir setiau data canonaidd ac fe ymddiriedir ynddynt ar draws y llywodraeth a’r tu hwnt

Gan fod llwyfannau’n datrys problemau cyffredin unwaith, gallant hefyd alluogi mathau newydd o wasanaeth. Er enghraifft, gallant alluogi gwasanaethau sy’n bodloni’r ‘egwyddor unwaith yn unig’, ble mae data a gedwir gan y llywodraeth eisoes yn cael ei ailddefnyddio, gyda mesurau diogelu priodol, er mwyn arbed amser i ddefnyddwyr. Neu alluogi integreiddio â meddalwedd arbenigol, fel y mae llwyfan Gwneud Treth yn Ddigidol CThEM yn ei wneud. Byddwn yn siarad mwy am wasanaethau mewn blogiau yn y dyfodol.

Mockups of three examples services: a government property account, a commercial service for renting out a home and a government service for paying tax

Mae llwyfannau’n cwrdd ag anghenion timau sy’n dylunio gwasanaethau

Mae llwyfan da yn fwy na dim ond set ddata. Mae angen eu cynllunio gydag anghenion timau sy’n dylunio gwasanaethau mewn golwg. Mae hynny’n golygu eu bod wedi’u dogfennu’n dda, yn hawdd dod o hyd iddynt ac yn sefydlog. Mae’r data’n cydymffurfio â safonau agored ac mae ganddo darddiad clir. Yn ddelfrydol, dylai tîm gwasanaeth allu codi a defnyddio llwyfan heb gymorth.

Mockups of government branded API services for tax zones and checking iof a property is in  Wales

A government branded property and land data API service

Gwella drwy ddefnyddio

Nodwedd olaf llwyfannau yw eu bod yn gwella drwy eu defnyddio. Yn sylfaenol, mae data’n cael ei gynnal ar y cyd er lles y cyhoedd yn ehangach.

Nodiadau wythnosol

Bob wythnos rydym yn rhannu diweddariad byr ar yr hyn rydym yn ei ddysgu, ynghyd â dolenni i bethau sydd, yn ein barn ni, yn ddiddorol neu'n berthnasol.

Blog

Prototeip

Fe wnaethom adeiladu nifer o brototeipiau i brofi ein rhagdybiaethau, gallu platfform a syniadau.

Darllenwch am y prototeipiau a adeiladwyd gennym